Bevezető

A www.shilla.hu üzemeltetője (Mihály Csilla 6000 Kecskemét, Lunkányi J. u. 14. 3/23.) – későbbiekben Üzemeltető – tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat az www.shilla.ji semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza.

A website-on gyűjtött adatok:

Általános adatgyűjtés: az Üzemeltető automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. – Regisztráció: az oldal kereskedelmi szolgáltatásai a regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.

Az adatok kezelése, feldolgozása és továbbítása:

Az Üzemeltető kizárólag a website üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag az Üzemeltető által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez. – A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomonkövethetőségét szolgálják. A vásárló adatait az Üzemelető átadja a rendelést teljesítő partnernek, akik ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

Az adatok minősége és biztonsága:

Az Üzemeltető az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

Az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsák az adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

Az érintettek jogai és érvényesítésük:

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz az www.annamariapap.com oldalon rendelést leadott felhasználóknak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből.

RÉSZLETES ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az adatvédelem különösen fontos prioritást élvez az Mihály Csilla vezetésében. Az Mihály Csilla internetes oldalainak használata nem kötött semmilyen személyes adat közléséhez; ha azonban az adatközlő weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat kíván használni, a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs törvényi alapja az ilyen feldolgozásnak, általában az érintetttől kapunk hozzájárulást.

A személyes adatok feldolgozása, mint például az adatalany neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma mindig összhangban van az általános adatvédelmi szabályzattal (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemnek megfelelően rendelet az Annamaria Pap számára. Ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével vállalkozásunk szeretné tájékoztatni a nagyközönséget az általunk összegyűjtött, felhasználható és feldolgozott személyes adatok természetéről, hatóköréről és céljáról. Ezenkívül az adatalanyokat ezen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Az adatkezelő, az Mihály Csilla számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Azonban az internet alapú adatátvitelekben elvileg biztonsági hiányosságok lehetnek, így az abszolút védelem nem biztosítható. Emiatt minden adatközlő személy szabadon továbbíthat személyes adatokat felénk más eszközökkel, pl. telefonon.

1. Fogalommeghatározások

Az Mihály Csilla adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg kell magyaráznunk a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

a) Személyes adatok

Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („adatalanyra”) vonatkozó információk. Az azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, online azonosítóval vagy egy vagy több, a fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

b) Az adatalany

Az adatalany minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatfeldolgozó dolgozza fel.

c) Feldolgozás

A feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül, akár automatizált módon, akár gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszanyerés, konzultáció, felhasználás, átruházás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

d) A feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben a feldolgozásukat korlátozzák.

e) Profilozás

A profilolás a személyes adatoknak a természetes személyre vonatkozó egyes személyes szempontok értékelésére szolgáló személyes adatok felhasználását magában foglaló személyes adatok automatizált feldolgozását jelenti, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy megjósolására , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

f) Pseudonosítás

A pszeudonosítás a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok többé nem használhatók fel további adatok felhasználása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak annak biztosítására, hogy hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

g) A feldolgozásért felelős adatkezelő vagy adatkezelő

A feldolgozásért felelős adatkezelő vagy adatkezelő a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit; amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy a kinevezésére vonatkozó különleges kritériumok uniós vagy tagállami jogszabályok szerint biztosíthatók.

h) Adatfeldolgozó

Az Adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

i) Címzett

A kedvezményezett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyhez a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők címzetteknek; ezeknek az adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozása a feldolgozás céljai szerint megfelel az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

j) Harmadik fél

Harmadik fél természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az adatkezelőt, a feldolgozót és azokat a személyeket, akik az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt személyes adatok feldolgozására jogosultak.

k) Engedélyezés

Az adatalany beleegyezése minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű megjelölés, amelyre az érintett kívánja, hogy nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekvéssel egyetértést jelent a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezések tekintetében az adatkezelő:

Mihály Csilla

6000

Kecskemét

Lunkányi János utca 14. 3/23

Telefon: +36706380109

E-Mail: kapcsolat.shilla@gmail.com

Weboldal: www.shilla.hu

3. Általános adatok és információk összegyűjtése

Az Mihály Csilla honlapja általános adatokat és információkat gyűjt össze, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ez az általános adat és információ tárolódik a kiszolgáló naplófájljaiban. A gyűjtött (1) használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eléri honlapunkat (ún. Referrerek), (4) (6) az internetes protokoll címét (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatóját, valamint (8) az egyéb hasonló adatokat és információ, amelyet az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén használhatunk.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során az Annamaria Pap nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra inkáb azért van szükség, hogy (1) helyesen töltsük be weboldalunk tartalmát, (2) optimalizálja weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsa informatikai rendszereink és honlaptechnológiánk hosszú távú életképességét, és (4) a bűnüldözési hatóságoknak a számítógépes támadás esetén büntetőeljáráshoz szükséges információkkal kell rendelkezniük. Ezért az Annamaria Pap statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmi és adatbiztonságát, és biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai külön-külön tárolódnak az adatalany által biztosított összes személyes adatról.

4. Regisztráció honlapunkon

Az adatalanynak lehetősége van arra, hogy a személyes adatok feltüntetésével regisztráljon az adatkezelő honlapján. Mely személyes adatokat továbbítanak a adatkezelőnek a bejegyzéshez használt megfelelő bemeneti maszk segítségével. Az adatalany által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra és saját céljaira gyűjti és tárolja. A adatkezelő kérheti egy vagy több adatfeldolgozó (pl. Csomagszolgálat) átvitelét, amely személyes adatokat is felhasznál, belső célra, amely a adatkezelőnek tulajdonítható.

Az adatkezelő honlapján történő regisztrációval az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az adatalany által használt és a regisztráció időpontját is használó IP-címet is tárolja. Ezen adatok tárolása háttérbe szorul, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásaink visszaélésszerű használatát, és szükség esetén lehetővé tegyük az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Emiatt az adatok tárolása szükséges a adatkezelő biztosításához. Ezeket az adatokat nem továbbítják harmadik személyeknek, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli az adatok átadását, vagy ha az átruházás büntetőeljárás célját szolgálja.

Az adatalany nyilvántartásba vétele – a személyes adatok önkéntes megjelölésével – lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy olyan adattartalom tartalmat vagy szolgáltatásokat kínáljon, amelyek kizárólag a regisztrált felhasználók számára a szóban forgó ügy jellege miatt ajánlhatók fel. A regisztrált személyek bármikor megváltoztathatják a regisztrálás során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik őket az adatkezelő adatállományából.

Az adatkezelő minden esetben kérésre tájékoztatást ad minden egyes adatalanynak arról, hogy milyen személyes adatokat tárol az érintettről. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére kijavítja vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek kötelező tárolási kötelezettségek. E tekintetben az adatkezelő alkalmazottai teljes körűen elérhetőek az érintett személy számára.

6. Hírlevél-követés

Az Mihály Csilla hírlevele úgynevezett nyomkövető képpontokat tartalmaz. A nyomkövető pixel egy ilyen e-mailbe ágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek a naplófájlok rögzítésére és elemzésére. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető képpont alapján az Mihály Csilla feltűnik, hogy egy adott személy nyitott-e e-mailt, és az e-mailben lévő linkeket az érintettek felhívták-e. A hírlevelekben szereplő követési képpontokban összegyűjtött személyes adatokat a adatkezelő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél szállítását, és még jobban illeszkedjen a jövőbeli hírlevelek tartalmához az adatalany érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik félnek. Az adatalanyok bármikor visszavonhatják a kettős opt-in eljárással kiadott, a külön engedélyt. A visszavonást követően a adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. Az Mihály Csilla

7. Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

Az Mihály Csilla honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az adatalany e-mailen vagy kapcsolati űrlapon keresztül kapcsolatba lép a adatkezelővel, az adatalany által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az adatkezelő által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az adatfeldolgozás vagy az adatkezelés céljából történő tárolás céljából tárolják. A személyes adatok harmadik félnek nem történnek átadásra.

8. Megjegyzések (komment) funkció a blogon és honlapon

Az Mihály Csilla felajánlja a felhasználóknak, hogy az egyes blog-hozzászólásokra vonatkozóan egyedi megjegyzéseket hagyjanak egy blogon, amely a adatkezelő honlapján található. A blog egy internetalapú, nyilvánosan hozzáférhető portál, amelyen keresztül egy vagy több blogger vagy web-blogger nevű ember írhat cikkeket, vagy gondolatokat írhat úgynevezett blogbejegyzésekben. A blogbejegyzésekhez általában harmadik felek szólnak kommentelnek, hozzászólások formájában.

Ha az adatalany megjegyzéseket fűz a weboldalon közzétett bloghoz, az adatalany észrevételeit is megőrzi és közzéteszi, valamint az adatalany által kiválasztott kommentár időpontjára és a felhasználó (álnevére) vonatkozó információkat. Ezenkívül az internetszolgáltató (ISP) által az adatalanyhoz rendelt IP-címet szintén naplózza. Az IP-cím tárolása biztonsági okokból történik, és abban az esetben, ha az érintett sérti a harmadik felek jogait, vagy az illegális tartalmakat egy adott megjegyzésen keresztül teszi közzé. E személyes adatok tárolása ezért az adatkezelő saját érdeke, hogy jogsértés esetén mentesüljön. Az összegyűjtött személyes adatokat nem adják át harmadik félnek, kivéve, ha az átruházást törvény írja elő, vagy az adatkezelő védelme célját szolgálja.

9. A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adatalany személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges idő alatt dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben azt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók olyan jogszabályokban vagy jogszabályokban biztosítják, amelyek az adatkezelőre vonatkoznak. Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes törvényhozó által meghatározott tárolási idő lejár, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolják vagy törlik.

10.  Az érintett jogai

a) A visszaigazolás joga

Az európai jogalkotó által minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől megkaphassa annak megerősítését, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az adatalany élni kívánja e megerősítési joggal, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

b) Hozzáférési jog

Minden jogalanynak joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó megkaphassa az adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatairól és az információ másolatáról szóló ingyenes információkat. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

A feldolgozás célja;

Az érintett személyes adatok kategóriái;

a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben részesülők; ahol lehetséges, a tervezett időszakot, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok; az adatkezelőnek a személyes adatok javításával vagy törlésével kapcsolatos kérése, illetve az adatalany személyes adatainak feldolgozásának korlátozása, illetve az ilyen feldolgozás ellen kifogás kérése; a panasz benyújtásának jogát a felügyeleti hatósághoz; ahol a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalanyról, minden rendelkezésre álló információ forrásukról; a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalábbis ezekben az esetekben az értelmezhető logikával kapcsolatos lényeges információk, valamint a megvalósítás jelentősége és tervezett következményei ilyen feldolgozás az érintett számára. Továbbá az érintettnek joga van ahhoz, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e egy harmadik országra vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatni az átruházással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról. Ha egy adatalany igénybe kívánja venni e hozzáférési jogot, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

c) A helyesbítéshez való jog

Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy indokolatlan késedelem nélkül megkaphassa az adatkezelőtől az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. A feldolgozás céljait figyelembe véve az érintettnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatokat töltsön ki, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is. Ha az adatalany ezt a jogot helyesbítésre kívánja használni, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

d) Törlési jog („Jog, hogy elfelejtsenek”)

Minden adatalanynak az európai jogalkotó által ráruházott joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül megkaphassa az őt érintő személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles a személyes adatok törlését indokolatlan késedelem nélkül véghezvinni, amennyiben az alábbi indokok egyike fennáll, amint a feldolgozás nem szükségszerű.

A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célokhoz képest. Az adatalany visszavonja az engedélyt, amelyre a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.Az adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, és a feldolgozásra vonatkozóan nincsen nyomós, jogos indok, vagy az adatalany a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti feldolgozás tárgyát képezi.A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, amelyre az adatkezelő vonatkozik.A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalombiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték össze. Ha a fenti okok egyike érvényes, és az adatalany az Mihály Csilla által tárolt személyes adatok törlését kéri, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját. Az Mihály Csilla alkalmazottai haladéktalanul gondoskodnak arról, hogy a törlési kérelmet haladéktalanul betartsák.

Amennyiben az adatkezelő személyes adatokat nyilvánosságra hozott és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő – a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe véve – ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is. a személyes adatok feldolgozását végző adatkezelők, akiket az adatkezelő kérte az ilyen adatkezelőktől az ilyen személyes adatokra mutató linkekről, másolatokról vagy azok másolásáról, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. Az Mihály Csilla alkalmazottai egyedi esetekben gondoskodnak a szükséges intézkedésekről.

e) A feldolgozás korlátozásának joga

Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó megkaphassa az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását, ha az alábbiak egyike érvényes:

A személyes adatok pontosságát vitatja az érintett, egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A feldolgozás jogellenes, és az adatalany tiltakozik a személyes adatok törlésével és a kérésekkel szemben a használatuk korlátozása helyett.

Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozás céljából történő feldolgozására, de az adatalany az állítólagos jogi követelések létrehozására, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

Az adatalany kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogszerű okok felülbírálják-e az érintett személyét.

Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és az adatalany kérni kívánja a Mihály Csilla által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Mihály Csilla alkalmazottja megszervezi a feldolgozás korlátozását.

f) Az adatok hordozhatóságának joga

Minden egyes érintettnek az európai jogalkotó által biztosított  joga van  hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat, amelyet az adatkezelőnek nyújtott, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek átadja anélkül, hogy akadályozná az adatkezelőt, amelyhez a személyes adatokat megadták, amennyiben a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul a GDPR-t vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontját vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződést, és a feldolgozást automatizált módon végzik, amennyiben a feldolgozás nem szükséges közfeladatot ellátó feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során.

Ezenkívül a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során az érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikig továbbíthatók legyenek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és amikor ilyen hátrányosan befolyásolják mások jogait és szabadságait. Az adatátvitelhez való jog érvényesítésére az adatalany bármikor felveheti az Mihály Csilla munkatársait.

g) A kifogás joga

Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy saját helyzetére vonatkozó okokból bármikor az e) vagy f) pontján alapuló személyes adatok feldolgozására kifogást emeljen) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Az Mihály Csilla a kifogás esetén a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozásra vonatkozó kényszerítő jogos indokokat bizonyítanánk, amelyek felülbírálják az érintettek érdekeit, jogait és szabadságait, illetve jogi állítások.Ha az Mihály Csilla a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozza fel, az érintettnek bármikor jogában áll az őt érintő személyes adatok feldolgozásáért. Ez olyan mértékű profilalkotásra vonatkozik, amely az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az adatalany kifogásolja az Mihály Csilla a direkt marketing célú feldolgozásra, az Mihály Csilla nem fogja tovább feldolgozni a személyes adatokat e célból.

Ezenkívül az adatalanynak joga van saját helyzetére hivatkozva kifogásolni az Mihály Csilla számára őt érintő személyes adatok feldolgozását tudományos vagy történeti kutatási célból, vagy statisztikai célokra a 89. cikk (1) bekezdését, kivéve, ha az adatfeldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges. A kifogás joga gyakorlása érdekében az adatalany kapcsolatba léphet az Mihály Csilla minden alkalmazottjával. Ezenkívül az adatalany az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használatával összefüggésben és a 2002/58 / EK irányelv rendelkezéseitől függetlenül szabadon felhasználhatja az automatizált eszközökkel szembeni, a műszaki előírásokkal szembeni jogát.

h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Minden egyes érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy ne kizárólag olyan automatizált feldolgozáson alapuló döntést hozzon, amely kizárólag az automatizált feldolgozáson alapul, beleértve a profilalkotást is, amely joghatással jár az őt érintő joghatással szemben, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt, (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az uniós vagy tagállami jogszabályok nem engedélyezik, amelyekre az adatkezelő vonatkozik, és amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy (3) nem az adatalany explicit beleegyezésén alapul.

Ha a határozat (1) az adatalany és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy annak teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adatalany kifejezett hozzájárulásán alapul, az Annamaria Pap megfelelő intézkedéseket foganatosít biztosítja az érintettek jogait és szabadságait és jogos érdekeit, legalábbis az adatkezelő emberi beavatkozásának megszerzéséhez való joga, véleménye kifejtése és a határozat vitatása.Ha az adatalany az automatizált egyéni döntéshozatalra vonatkozó jogokat élvezi, bármikor felveheti az Annamaria Pap munkatársait.

i) Az adatvédelmi engedély visszavonására vonatkozó jog

Minden egyes érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását a személyes adatai feldolgozásához.Ha az érintett élni kíván a beleegyezés visszavonásával, bármikor felveheti a kapcsolatot Annamaria Pap munkatársait.

11. A Facebook alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépített vállalati Facebook komponenseket használ. A Facebook egy közösségi hálózat. A közösségi hálózat az interneten, az online közösségben folytatott szociális találkozók helyszíne, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással a virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltassanak. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózati felhasználók számára, hogy a barátok kérései révén magába foglalják a privát profilok létrehozását, fényképek és hálózatok feltöltését. A Facebook üzemeltetője Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square, a Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az internetes oldal egyikének, amely az adatkezelő által működtetett, és amelyhez egy Facebook-összetevő (Facebook bővítmény) integrálódott, az adatfeldolgozó informatikai rendszerének webböngészője automatikusan kéri, hogy töltse le a megfelelő Facebook összetevőt a Facebookról a Facebook modulon keresztül. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. A technikai eljárás során a Facebook tudatában van annak, hogy a weboldalunk mely al-oldalát látogatta az adatalany.

Ha az adatalany egyszerre jelentkezik be a Facebook-on, a Facebook felismeri az internetes oldalunkkal kapcsolatos minden felkérést, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt – mely internetes részterületünk oldalt az adatalany látogatta. Ezt az információt a Facebook-összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett Facebook-fiókjához kapcsolódik. Ha az adatalany a weboldalunkba integrált Facebook gombokra kattint, pl. a „Tetszik” gombot, vagy ha az adatalany észrevételt tesz, akkor a Facebook megfelel az adatalany személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

A Facebook Facebook-on keresztül mindig megkapja az adatalany honlapjáról való meglátogatását, amikor az adatalany egyszerre jelentkezik a Facebook-on a weboldalunkon való hívás idején. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy az adatalany a Facebook komponensre kattint, vagy sem. Ha az ilyen információ továbbítása a Facebook-ra nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a Facebook számlájáról, mielőtt honlapunkra felszólít.

A Facebook által közzétett, a https://facebook.com/about/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelv tájékoztatást nyújt a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról a Facebook-on keresztül. Ezenkívül megmagyarázzuk, hogy a Facebook beállítási lehetőségei milyen módon védik az adatalany magánéletét. Ezenkívül különböző konfigurációs beállítások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitelnek a Facebookon történő eltávolítását. Ezeket az alkalmazásokat az adatalany használhatja a Facebookon keresztüli adatátvitel megszüntetésére.

12. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (névtelenítési funkcióval)

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google Analytics elemét (az anonymizer funkcióval). A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között olyan adatokat gyűjt össze a webhelyről, amelyről egy személy jött (úgynevezett referrer), mely aloldalakat látogattak meg, illetve milyen gyakorisággal és milyen időtartamra nézett egy aloldal. A webes elemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.  A Google Analytics elem üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics segítségével végzett webes elemzéseknél a adatkezelő az „_gat. _anonymizeIp” alkalmazást használja. Ennek az alkalmazásnak az alkalmazásával az internetes kapcsolat IP-címét a Google rövidíti, és névtelenül adja meg honlapjainknak az Európai Unió valamely tagállama vagy egy másik Szerződő Állam hozzáférését az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz.

A Google Analytics elemének célja, hogy elemezze a webhelyünk forgalmát. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között felméri weboldalunk használatának értékelésére, valamint internetes jelentések készítésére, amelyek weboldalainkat bemutatják, és más szolgáltatásokat nyújtanak internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie-t helyez el az adatalany informatikai rendszerére. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google engedélyezi honlapunk használatának elemzését. Az internetes oldal egyikének, amelyre a adatkezelő működik, és amelybe a Google Analytics elemet integrálták, az érintettek információtechnológiai rendszerének internetböngészője automatikusan továbbítja az adatokat a Google Analytics elem az online hirdetés és a jutalékok rendezése céljából a Google számára. E technikai eljárás során a vállalkozás a Google személyes ismereteit, például az adatalany IP-címét ismerte el, amely a Google számára szolgál, többek között a látogatók eredetének és a kattintások megismerésének, majd a jutalékrendezések létrehozásának.

A cookie-t olyan személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helyszíne és a weboldal látogatóinak gyakorisága. Az internetes oldalunkon tett látogatások során az ilyen személyes adatokat, köztük az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapunkon történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google Analytics számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által létrehozott, a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtéséért, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásáért, valamint annak lehetőségétől, hogy kizárjon ilyen . E célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozás alatt és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény a Google Analytics segítségével javasolja JavaScript használatát, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk esetleg nem kerülnek továbbításra a Google Analytics szolgáltatásban. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményét az érintett vagy bármely más olyan személy távolította el, aki a saját hatáskörébe tartozik, vagy le van tiltva, lehetőség van a böngésző kiegészítők újratelepítésére vagy újbóli aktiválására.

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen és a

http://www.google.com/analytics/terms/us címen.

A Google Analytics további magyarázata a

https://www.google.com/analytics/ címen található.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen az adatkezelő beépítette a Google AdWords programot. A Google AdWords az internetes hirdetések szolgáltatása, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotor eredményei és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy előzetesen definiálják azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével a Google keresési találataiban szereplő hirdetés csak akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a keresőmotort felhasználja a kulcsszóhoz kapcsolódó keresési eredmények lekérésére. A Google hirdetési hálózatában a hirdetéseket az érintett weboldalakra osztják fel automatikus algoritmus segítségével, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google AdWords célja a weboldalunk promóciója a releváns hirdetések harmadik felek weboldalain, valamint a Google keresőmotorjának eredményei és harmadik fél hirdetésének beillesztése révén.

Ha egy adatalany egy Google-hirdetésen keresztül jut el weboldalunkhoz, egy konverziós cookie-t helyeznek el az adatalany informatikai rendszerén keresztül a Google-on keresztül. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszti érvényességét, és nem használja fel az érintettet. Ha a cookie nem járt le, akkor a konverziós cookie-t használják annak ellenőrzésére, hogy bizonyos aloldalak, például egy online boltrendszer bevásárlókosara felkerült-e webhelyünkre. A konverziós cookie révén a Google és az adatkezelő is meg tudja érteni, hogy az a személy, aki elérte az AdWords hirdetést webhelyünkön, értékesítést hozott létre, vagyis végrehajtotta vagy visszavonta az értékesítést. A konverziós cookie használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google használta weboldalunk látogatási statisztikáinak létrehozásához. Ezeket a látogatási statisztikákat azért használják, hogy meghatározzák az AdWords hirdetésekkel kiszolgált összes felhasználó számát, hogy megbizonyosodjon az egyes AdWords hirdetések sikereiről vagy kudarcairól, és hogy optimalizálja AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem a cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak információt a Google-tól, amely képes azonosítani az érintettet.

A konverziós cookie tárolja a személyes adatokat, pl. az adatalany által meglátogatott internetes oldalak. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását weboldalunkon keresztül, amint azt már korábban említettük, az alkalmazott internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadják a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy egy konverziós cookie-t helyezzen az adatfeldolgozó informatikai rendszerére. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetböngésző vagy egyéb szoftverprogramok segítségével. Az adatalanynak lehetősége van kifogásolni a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. Ezért az adatalanynak hozzáférést kell biztosítania a www.google.de/settings/ads linktől mindegyik böngészőhöz, és meg kell adnia a kívánt beállításokat. A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen.

14. Az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette az Instagram szolgáltatásait. Az Instagram olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformként minősíthető, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fotókat és videókat oszthassanak meg, valamint terjesszék az ilyen adatokat más közösségi hálózatokra. Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője az Instagram LLC, a 1 Hacker Way, a 14 első emelet, Menlo Park, CA, Egyesült Államok.

Az adatkezelő által működtetett internetes oldal egyikének amelyen egy Instagram komponens (Insta gomb) került beépítésre, az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét automatikusan kéri az Instagram megfelelő komponensének megjelenítéséhez. Ezen technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy az adott weboldal melyik aloldalát látogatta meg.
Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezett az Instagram-on, az Instagram detektálja az internetes oldalunk minden egyes megnyitását, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartamát. Ezeket az információkat az Instagram összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett személy Instagram-fiókjához kapcsolódik. Ha az adattábla az Instagram egyik gombjára kattint, akkor az Instagram megegyezik ezekkel az adatokkal az érintett személy személyes Instagram felhasználói fiókjával és tárolja a személyes adatokat. Az Instagram az Instagram komponensen keresztül kap információt arról, hogy az adatalany meglátogatta honlapunkat, feltéve, hogy az érintett az Instagramban bejelentkezett a weboldalunkra történő hívás időpontjában. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy a személy rákattint az Instagram gombra, vagy sem. Ha az Instagramnak ilyen információ továbbítása nem kívánatos az adatalany számára, akkor megakadályozhatja ezt azáltal, hogy bejelentkezik az Instagram számlájáról, mielőtt honlapunkra felhívást kezdeményez.

Az Instagram további információi és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen.

15. A Pinterest alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Pinterest Inc. összetevőit. A Pinterest egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat egy internetes társalgási hely, egy online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális térben kommunikáljanak egymással és kölcsönhatásba lépjenek egymással. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára személyes vagy céghez kapcsolódó információkat. A Pinterest lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára többek között a képgyűjtemények és az egyedi képek közzétételét, valamint a virtuális pinboardok (ún. Pins) leírását, amelyeket más felhasználók (ún. re-pins). A Pinterest üzemeltetője a Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok.

Az internetes oldal egyikének, amelyet az adatkezelő működtet, és amelyen egy YouTube-komponens (YouTube videó) került beépítésre, automatikusan felhívja az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét letöltheti a megfelelő YouTube-összetevő megjelenítését. További információ a YouTube-ról a https://www.youtube.com/yt/about/en/ címen érhető el. E technikai eljárás során a YouTube és a Google tudomással bír arról, hogy a weboldalunk mely aloldalát látogatta az adatalany.

Ha az adatalany bejelentkezett a YouTube-on, a YouTube felismer minden olyan feljegyzést, amely egy YouTube-videót tartalmazó aloldal, melyet az internetes oldalunk egy bizonyos aloldalát az érintett felvett. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti össze, és hozzárendeli az érintett YouTube-fiókjához. A YouTube és a Google információt fog kapni a YouTube-komponensen keresztül, amelyet az érintett a weboldalunkon meglátogatott, ha a weboldalunkon lévő hívás időpontjában az érintett bejelentkezett a YouTube-on; ez függetlenül attól, hogy a személy egy YouTube-videóra kattint, vagy sem. Ha az ilyen információk YouTube-ra és Google-ra történő továbbítása nem kívánatos az érintett számára, a kézbesítés megakadályozható, ha az érintett kijelentkezik saját YouTube-fiókjáról, mielőtt weboldalunkra navigál.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el, a YouTube és a Google személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó információkat tartalmaznak.

17. Fizetési mód: Adatvédelmi rendelkezések a PayPal fizetési folyamatként való használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő a PayPal beépített komponenseit használja. A PayPal egy online fizetési szolgáltató. A kifizetéseket az úgynevezett PayPal-fiókokon keresztül kell feldolgozni, amelyek virtuális magán- vagy üzleti fiókokat tartalmaznak. A PayPal a virtuális fizetéseket hitelkártyával is képes feldolgozni, ha a felhasználónak nincs PayPal-fiókja. A PayPal-fiókot e-mail cím segítségével kezeljük, ezért nincsenek klasszikus számlaszámok. A PayPal lehetővé teszi az online kifizetések harmadik felek részére történő elutalását vagy fizetések fogadását. A PayPal elismeri továbbá a megbízott funkciókat és vevővédelmi szolgáltatásokat kínál.

A PayPal európai operatív vállalata a PayPal (Europe) S.à.r.l. Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg. Ha az adatalany a megrendelés során az online boltban fizetési opcióként „PayPal” -t választja, automatikusan továbbítja az adatalany adatait a PayPal-nak. A fizetési lehetőség kiválasztásával az adatalany elfogadja a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok átadását.

A PayPal-hez továbbított személyes adatok általában a családnév, a vezetéknév, a cím, az e-mail cím, az IP-cím, a telefonszám, a mobiltelefonszám vagy a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adatok. A vásárlási szerződés feldolgozása olyan személyes adatokat is igényel, amelyek az adott megrendeléssel kapcsolatosak. Az adatok továbbítása a fizetés feldolgozására és a csalás megelőzésére irányul. Az adatkezelő személyes adatokat továbbít a PayPal-hez, különösen ha az adatátvitelhez jogos érdekeltségről van szó. A PayPal és az adatfeldolgozó közötti adatcserét végző személyes adatokat a PayPal továbbítja a gazdasági hitelintézeteknek. Ez a továbbítás személyazonossági és hitelképességi ellenőrzésre szolgál. A PayPal szükség esetén átadja a személyes adatokat a leányvállalatoknak, a szolgáltatóknak vagy az alvállalkozóknak, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy a megrendelésben feldolgozandó adatokhoz szükséges. Az adatalany bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást a PayPal-től. A visszavonásnak nincs semmilyen hatása a személyes adatokra, amelyeket a (szerződéses) fizetési feldolgozással összhangban kell feldolgozni, felhasználni vagy továbbítani. A PayPal vonatkozó adatvédelmi rendelkezései letölthetők a https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full címen.

18. A feldolgozás jogalapja

A GDPR (6. cikkely 1. bekezdés szolgáltatja a jogalapot azoknak a műveleteknek a feldolgozásához, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az adatalany részt vesz, például, amikor az adatfeldolgozás műveletek szükségesek az áruk szállításához vagy más szolgáltatások nyújtásához, akkor a feldolgozás a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének b pontja alapján történik. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékünkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetén. Társaságunkra jogi kötelezettség vonatkozik a személyes adatok feldolgozásához – például az adókötelezettségek teljesítéséhez (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés. c pontja alapján) Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Például akkor, ha egy látogatót megsebesítettünk az üzletünkben, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb fontos információkat továbbítanánk orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ezután a feldolgozás a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés alapján történik. Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapulhatnak. Ez a jogalap azon műveletek feldolgozására szolgál, amelyekre a fent említett jogi okok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél által folytatott jogos érdekek alkalmazásához szükséges, kivéve, ha az érdekeket felülmúlja az érdekeltek vagy az adatalany alapvető jogai és szabadsága, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat kifejezetten az európai jogalkotó említette. Úgy ítélte meg, hogy jogszerű érdeklődést feltételezhet, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (47. mondat (2) bekezdés GDPR).

19. Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekei

Ha a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikkelyének (1) bekezdésén f pontján alapul, az legitim érdekünk, hogy üzleti tevékenységünk és a munkavállalóink ​​és a részvényesek jólétének érdekében végezzük.

20. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási idejének meghatározására használt kritériumok a megfelelő törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez.

21. Személyes adatok biztosítása jogszabályi vagy szerződéses követelményeknek;

A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az adatalany kötelezettsége a személyes adatok átadására; az ilyen adatok nem teljesítésének lehetséges következményeiNyilvánvalóvá tesszük, hogy a személyes adatok szolgáltatását részben a törvény előírja (például az adószabályokat), vagy szerződéses rendelkezésekből (például a szerződéses partnerről). Néha szükség lehet szerződés megkötésére, hogy az adatalany személyes adatokat szolgáltasson, amelyeket később feldolgozni kell. Az adatalany például köteles személyes adatait megadni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok nem nyújtása azzal járna, hogy az adatalanygal kötött szerződést nem lehetett megkötni. Mielőtt az adatalany személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot az adatkezelő valamelyik alkalmazottjával. Ő tisztázza az érintettet, hogy a személyes adatok átadása jogszabály vagy szerződés alapján szükséges-e, vagy szükséges-e a szerződés megkötéséhez, hogy van-e kötelezettsége a személyes adatok átadására és a személyes adat.

22. Simple Pay fizetési móddal kapcsolatos adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy Mihály Csilla adatkezelő által www.shilla.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Kereskedő által továbbított adatok megnevezése]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /

23. Az automatizált döntéshozatal létezése

Mint felelős vállalat, nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.